Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Het woord van de Gouverneur 02/2018

Het woord van de Gouverneur 02/2018

We zijn nu goed gevorderd in het kiwanisjaar en ik hoop dat u er zoveel voldoening aan beleeft als ikzelf.
Herinner u dat ik u zei dat het schip zwaar geladen was. Wel, ik denk dat we goed werk verrichten en het bilan globaal positief is in nagenoeg alle domeinen.

Expansie: groeipotentieel

Ik wil hier beginnen het met u te hebben over een domein waarover ik tot heden niets gezegd heb: expansie. Welnu, de situatie is niet ongunstig: we hebben een onverwacht aantal nieuwe clubs in wording en het aantal leden in de bestaande clubs kan als stabiel bestempeld worden, zij het met een lichte erosie.

Tijdens de laatste Rvb te Luik hebben wij het bezoek ontvangen van de gouverneur van Zwistserland-Liechtenstein. 
Terwijl we in België-Luxemburg 4 kiwaniërs tellen per 10.000 inwoners –hetgeen niet slecht is vergeleken met andere landen- telt Zwitserland er meer dan het dubbele! Ander kenmerkend feit : het gemiddelde aantal leden per club bedraagt bij ons 22 leden, in Zwitserland telt een gemiddelde club er 35!

Ziedaar beste vrienden: deze cijfers duiden op het groeipotentieel van onze clubs.
Onthoud dit betekenisvol feit en wees bewust van de mogelijkheid tot groei van uw club.

Indien de sfeer in uw club sympathiek is, indien u goede sociale acties heeft, indien u kwaliteitsvolle projecten heeft nopens hulp aan kinderen, welnu: u zal geen enkele moeite hebben nieuwe leden –doordrongen van vriendschap en sociaal zijn- aan te werven. U zal in uw club nieuwe ideeën zien ontstaan, nieuwe projecten zien ontluiken en het zal veel gemakkelijker zijn de takenlijsten op te vullen bij sociale acties . Wanneer ik u mijn kandidatuur vôôrlegde voor het ambt van Gouverneur Elect, heb ik u gezegd: laten we ambitie koesteren voor ons Kiwanis. Ziehier bijgevolg de gelegenheid!

Openheid: verder dan de kerktoren!

Ik wil het met u ook hebben over «openheid», het verder denken dan aan zijn klokkentoren, zijn dorp of stad. U weet dat de naam Kiwanis gevolgd wordt door «International». Onze slogan “serving the children” wordt gevolgd door “of the world”. Of men het nu graag heeft of niet, de globalisering is een feit en we moeten er rekening mee houden. Het is nu immers mogelijk aan het andere eind van de wereld te komen in minder dan 24u. De media overstelpen ons ook met nieuws van over de hele wereld.

We stellen niettemin een paradox vast: hier en daar komt men een kouwelijk persoon tegen teruggeplooid op zichzelf. Kiwanis houdt zich buiten de politiek maar ik denk dat het vermelden van het zich terugplooien van de amerikanen of ook het naar bovenkomen van populismen, praten over de groeiende bedreiging van de wereldvrede, niets te maken heeft met aan politiek doen. Isolement, op welk niveau dan ook, is nooit goed geweest. Denk aan onze laatste oorlogen. En als we dus banden kweken buiten onze club of op internationaal vlak, kan dit enkel maar bijdragen aan verrijkende vriendschap en ook aan de vrede.

We maken ook deel uit van 20% van de rijkste mensen van deze planeet waardoor we een zekere verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de wereld, in het bijzonder ten overstaan van de kinderen van de derde wereld die honger lijden, dorst lijden en gebrek aan zorg en onderwijs hebben. Ook voor deze kinderen moeten we ambitie tonen!
Verder dan de kerktoren ! 

Sociaal verslag: op de goede weg

Ik wil u graag een paar woorden zeggen over het sociaal verslag van het District. U ziet nu de onthaalpagina van Kiwanis Frankrijk-Monaco http://www.kiwanis.fr. U ziet er de sociale performantie van de franse clubs ten gunste van de kinderen van de wereld. Wij ambiëren hetzelfde te doen om van Kiwanis een beeld te geven dat anders is dan een plek waar men eet, drinkt en reisjes doet. Vele clubs (25% !!!) hebben hun cijfers aangeleverd aan hun LG. Dank aan deze voor hun samenwerking voor een doelmatig Kiwanis. Voor de anderen, dank u gevolg te geven aan de vraag «ad hoc» van hun LG.

Congres in Marche: have fun!

Ik kom terug op de slogan van dit jaar WE 3 : Welcome, Engage, Educate en Emotion. Emotion, dat is de Fun, de goede sfeer. Het komt erop aan -plezier te vinden in het ontmoeten van de vrienden in de club.

Hetzelfde voor het Congres: We lezen vaak in de verslagen van de luitenant-gouverneurs dat de clubs weinig belang zien naar het jaarlijks congres te gaan. Dat vertaalt zich eveneens in de cijfers : minder dan 50% van de clubs en minder dan 10% van de Kiwaniërs waren aanwezig.

In de wetenschap hiervan hebben we, samen met het team van het Congres, willen innoveren en stellen we u een heel ander congres voor.

Het zal in de eerste plaats moduleerbaar zijn op financieel vlak:

  • Diegene die vooral zijn deelname-budget wil beheersen, kan het Congres bijwonen zonder een cent te betalen.
  • Daarentegen zal diegene die alle festiviteiten wil bijwonen – en er zijn er nogal wat- zijn gading vinden aan scherp berekende financiële voorwaarden. Eén enkele uitzondering:  het charme-hotel met Wellness centrum, die kamers voorstelt ten belope van 120-140€ (een of twee personen). Maar ook daar is een oplossing voor : voor diegênen die wensen te overnachten zijn er in Marche en omgeving een hele reeks zeer geschikte «bed en breakfast» mogelijkheden aan correcte prijzen.
    ( https://www.wex.be/fr/se-loger-se-restaurer/)
  • Noteer ook dat de Algemene Vergadering in de namiddag, van 14u tot 18u, zal plaatsvinden. Het is dus perfect mogelijk deze bij te wonen zonder te moeten overnachten … En vermits deze doorgaat op een zaterdag, is er geen filevorming op de wegen.

Wij bereiden u een interessant en aangenaam congres voor, vertrouw op het team.
Vervolgens zal er fun en ambiance zijn. Tot in het holst van de nacht en zelfs tot zondagnamiddag met een brunch voor hij en zij die het wensen!

Tenslotte en vooral: toegankelijk voor families en kinderen. Met bezoekprogramma’s voor begeleiders en kinderen.

Terwijl ik toch bezig ben, mag ik u een suggestie doen: waarom tezelfdertijd met het congres geen familietrip doen? Marche-en-Famenne bevindt zich in Luxemburg, een prachtige vakantieplek met Durbuy op één kwartier rijden. Welnu , als u zich laat verleiden, twijfel niet uw eventuele bed en breakfast te reserveren : wie eerst komt wordt eerst bediend!

Ik dank voor uw aandacht en wens u veel succes in uw clubs.

 Josy Glatigny
Gouverneur 2017-2018
Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2018 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook